Organizator:
Fundacja Morze Kultury

Partner:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Założenia i cele festiwalu:

 • prezentacja i konfrontacja osiągnięć artystycznych zespołów amatorskich seniorów,
 • pobudzanie aktywności chórów i zespołów wokalnych seniorów do udziału w prezentacjach festiwalowych i konkursowych,
 • dostarczanie inspiracji do podnoszenia poziomu artystycznego,
 • rozbudzanie zamiłowania do śpiewu zespołowego i aktywnego spędzania czasu,
 • propagowanie polskiej kultury muzycznej.

Termin:
17 października 2020 r.

Miejsce przesłuchań:
Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie
ul. Świętoborzyców 40
71-899 Szczecin

Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą brać udział wyłącznie zespoły wokalne i chóry amatorskie, których członkowie w 90% stanowią osoby w wieku 50+.
Każdy zespół lub chór powinien wykonać program złożony z minimum 3 utworów m.in. :

 • jednego utworu ludowego lub inspirowanego folklorem polskim – utwór obowiązkowy
 • jednego utworu z okazji 100 lecia urodzin Jana Pawła II (może być utwór poświęcony jego pamięci lub skomponowany na jego cześć) (nie obowiązkowo)
 • jednego utworu a cappella
 • jednego utworu kompozytora zagranicznego (epoka bez znaczenia)

Niedozwolone jest korzystanie z playbacków lub półplaybacków.
Dopuszczany jest akompaniament, lecz minimum jeden utwór musi być wykonany a cappella.
Czas wykonywanego programu nie może przekroczyć 15 minut (wraz z wejściem i zejściem na scenę).

Nieprzestrzeganie określonego czasu występu zdyskwalifikuje udział zespołu w festiwalu!

Repertuar zgłoszony na festiwal nie podlega zmianie.
O zakwalifikowaniu zespołu do konkursu decyduje komisja artystyczna na podstawie zgłoszonego repertuaru i oceny dotychczasowych osiągnięć zespołu.
Zespoły chóralne uczestniczące w Festiwalu będą oceniane w następujących kategoriach:
A – chóry mieszane
B – chóry jednorodne (męskie, żeńskie)
C – zespoły wokalne

Jury:
Występy oceniać będzie profesjonalne Jury powołane przez organizatorów Festiwalu. Po prezentacjach odbędzie się spotkanie z Jury dotyczące omówienia występów z kierownikami zespołów i dyrygentami chórów.
Kryteria oceny będą obejmowały:

 • dobór repertuaru (stopień trudności utworów),
 • emisję głosu,
 • intonację i walory brzmieniowe,
 • interpretację.

Nagrody: Jury będzie oceniać prezentację programów konkursowych stosując 100 punktową skalę ocen. Nagrody będą przyznawane według uzyskanej punktacji:

 • Grand Prix dla najlepszego chóru lub zespołu wokalnego
 • I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach oraz nagrody specjalne za :
  • najlepsze wykonanie utworu ludowego lub inspirowanego folklorem polskim,
  • najlepsze wykonanie utworu z okazji 100 lecia urodzin Jana Pawła II,
  • najlepsze wykonanie utworu a cappella,
  • najlepsze wykonanie utworu zagranicznego kompozytora.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Werdykt jury jest ostateczny. Wszystkie zespoły i chóry otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz pamiątki związane z udziałem w festiwalu.

Wspólny repertuar:
Prosimy o przygotowanie do wspólnego wykonania następujących utworów :

 • Gaude Mater Polonia – opr. T. Klonowski
 • Signore delle cime – Bepi de Marzi
 • Abba, Ojcze – sł. o. Jan Góra OP, muz. Jacek Sykulski

Dla zespołów nie posiadających w/w utworów prześlemy nuty poczta mailową.

Organizatorzy zapewniają:

 • salę do rozśpiewania bezpośrednio (30 minut) przed występem,
 • możliwość konsultacji z jury po ogłoszeniu werdyktu,
 • pomoc przy rezerwacji obiadów lub noclegów (dodatkowo płatnych) zgłoszonych w karcie zgłoszenia,
 • udział w biesiadzie chóralnej (płatne 15 zł od osoby).

Zgłoszenie: Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 15 WRZEŚNIA 2020 r. na adres organizatorów. Zespoły wokalne i chóralne zostaną powiadomione o decyzji komisji artystycznej do 22 WRZEŚNIA 2020 r.
Po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu należy do dnia 29 WRZEŚNIA 2020 r. przesłać na konto organizatorów opłatę w wysokości 300 zł – zespoły wokalne (do 12 osób), 400 zł – chóry.
Kwota obejmuje koszty organizacji feastiwalu. Wszelkie wydatki związane z dojazdem, noclegami oraz wyżywieniem zespoły pokrywają we własnym zakresie.

W przypadku rezygnacji opłata akredytacyjna nie podlega zwrotowi.

Za nagrania radiowe i telewizyjne dokonane podczas festiwalu oraz ich dalsze odtwarzanie i rozpowszechnianie chóry, zespoły i dyrygenci nie otrzymują honorariów.

Konto Fundacji Morze Kultury:
Nazwa banku: mBank S.A.
Numer rachunku: 28 1140 2004 0000 3002 7693 0106
W tytule proszę wpisać:
Zasilenie konta MZS 2020 + nazwa zespołu

 

Kontakt: W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową lub telefoniczną.