(aktualizacja 29.01.2017)

Organizatorzy:
• Fundacja Morze Kultury

Patronat:
• Miasto Szczecin

Partner:

Zespół Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie

Założenia i cele festiwalu:
• prezentacja i konfrontacja osiągnięć artystycznych zespołów amatorskich seniorów,
• pobudzanie aktywności chórów i zespołów wokalnych seniorów do udziału w prezentacjach festiwalowych i konkursowych,
• dostarczanie inspiracji do podnoszenia poziomu artystycznego,
• rozbudzanie zamiłowania do śpiewu zespołowego i aktywnego spędzania czasu,
• propagowanie polskiej kultury muzycznej.

Termin:
7 – 8 października 2017

Miejsce przesłuchań:
Zespół Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie

ul. Staromłyńska 13, Szczecin

Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą brać udział wyłącznie zespoły wokalne i chóry amatorskie, których członkowie w 90% stanowią osoby w wieku 50+.
Każdy zespół lub chór powinien wykonać program złożony z minimum 3 utworów m.in. :
• jednego ludowego lub inspirowanego folklorem polskim – utwór obowiązkowy
• jednego a cappella,
• jednego kompozytora zagranicznego (epoka bez znaczenia)
• jednej pieśni chóralnej – wokalnej lub wokalno- instrumentalnej (utwór 2 lub 3 głosowy ewent. forma kanonu),
Czas wykonywanego programu nie może przekroczyć 15 minut (wraz z wejściem i zejściem na scenę).
Nieprzestrzeganie określonego czasu występu zdyskwalifikuje udział zespołu w festiwalu !
Repertuar zgłoszony na festiwal nie podlega zmianie.
O zakwalifikowaniu zespołu do konkursu decyduje komisja artystyczna na podstawie zgłoszonego repertuaru i oceny dotychczasowych osiągnięć zespołu.
Zespoły chóralne uczestniczące w Festiwalu będą oceniane w następujących kategoriach:
A – chóry mieszane
B – chóry jednorodne (męskie, żeńskie),
C – zespoły wokalne
Jury:
Występy oceniać będzie profesjonalne Jury powołane przez organizatorów Festiwalu. Po prezentacjach odbędzie się spotkanie z Jury dotyczące omówienia występów z kierownikami zespołów i dyrygentami chórów.
Kryteria oceny będą obejmowały:
• dobór repertuaru (stopień trudności utworów)
• emisję głosu
• intonację i walory brzmieniowe
• interpretację
Nagrody
Jury będzie oceniać prezentację programów konkursowych stosując 100 punktową skalę ocen.
Nagrody będą przyznawane według uzyskanej punktacji:
• Grand Prix dla najlepszego chóru lub zespołu wokalnego
• I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach oraz nagrody specjalne za :
– najlepsze wykonanie utworu a cappella
– najlepsze wykonanie utworu ludowego lub inspirowanego folklorem polskim
– najlepsze wykonanie utworu zagranicznego kompozytora
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Werdykt jury jest ostateczny. Wszystkie zespoły i chóry otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz pamiątki związane z udziałem w festiwalu.

Prosimy o przygotowanie do wspólnego wykonania następujących utworów :

Gaude Mater Poloni – opr. T. Klonowski

W moim ogródeczku

Bongo

Dla zespołów nie posiadających w/w utworów prześlemy nuty poczta mailową.
Organizatorzy zapewniają:
• salę do rozśpiewania bezpośrednio (30 minut) przed występem
• możliwość konsultacji z jury po ogłoszeniu werdyktu
• pomoc przy rezerwacji obiadów lub noclegów (dodatkowo płatnych) zgłoszonych w karcie zgłoszenia
Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 1 WRZEŚNIA 2017 r. na adres organizatorów. Zespoły wokalne i chóralne zostaną powiadomione o decyzji komisji artystycznej do 8 WRZEŚNIA 2017 r.
Po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu należy do dnia 16 września przesłać na konto organizatorów opłatę w wysokości 300 zł – zespoły wokalne (do 12 osób), 400 zł – chóry.
Kwota obejmuje koszty organizacyji. Wszelkie wydatki związane z dojazdem, noclegami oraz wyżywieniem zespoły pokrywają we własnym zakresie.

Za nagrania radiowe i telewizyjne dokonane podczas festiwalu oraz ich dalsze odtwarzanie i rozpowszechnianie chóry, zespoły i dyrygenci nie otrzymują honorariów.
Konto Fundacji Morze Kultury :
Nazwa banku: mBank S.A.
Numer rachunku: 28 1140 2004 0000 3002 7693 0106
W tytule proszę wpisać Międzynarodowe Muzyczne Zmagania Seniorów 2017 /nazwa zespołu/

Adres do korespondencji:
Urszula Żmijewska,
ul. Zawadzkiego 15/33
71-246 Szczecin
Email: ula@morzekultury.pl
Tel . kom. : 881 326 900
Fax. 91 484 70 91